مراحل ثبت نام آسان


عضویت

هتل خود را در تمامی سیستم های ما ثبت کنید ،با بیش از چند میلیون کاربر اینترنی روی وب سایت های ما بهتر دیده شوید .پنل اختصاصی برای ورود اطلاعات هتل و بروزرسانی قیمت ها راه اندازی سریع و شروع به فروش آنلاین در چند دقیقه !

دریافت تأییدیه

کسب و کار خود را با ما تطبیق دهید و از ترافیک ما پتانسیل زیادی کسب کنید و درآمد بیشتری کسب کنید و کسب و کار آنلاین بهتر باشد

به دست آوردن دسترسی

دسترسی به داشبورد در زمان واقعی خود را دریافت و شروع به مدیریت محتویات خود مانند توضیحات، عنوان، تصاویر، قیمت ها و تاریخ های دسترسی.

اکنون کسب و کار خود را ثبت کنید